Privacyverklaring, cookies en disclaimer

PRIVACYVERKLARING

Techval B.V. is onderdeel van de groep Dols Geleen B.V.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van onze (toekomstige) klanten, sollicitanten, alle gebruikers van onze website(s), gebruikers van onze apps en portalen, maar mogelijk ook op het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers van onze vestiging.

Techval B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Daarnaast hanteren wij de voorwaarden als opgenomen in de meest recente versie van de ALIB/AVIC. We raden aan de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

1. Van toepassing zijnde organisatiegegevens

Deze privacyverklaring ziet op de persoonsgegevens die worden verwerkt door:

Naam:                                                    Dols Geleen B.V.

(en alle aan haar gelieerde ondernemingen)

Correspondentieadres:                  Rijksweg 63, 5391 LJ  Nuland

Telefoon:                                               073-5321197

E-mail:                                                   info@techval.nl

Kvk-nummers:                                    16062807 (Techval B.V.)

                                                                14027758 (Dols Geleen B.V.)

In deze verklaring (gezamenlijk) aangeduid als: ‘Techval B.V.’

2. Persoonsgegevens

Wat zijn nu precies persoonsgegevens?

“alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar – natuurlijk - persoon.”

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online kenmerk of elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Techval B.V. verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Onder ‘verwerken’ wordt onder meer verstaan: het verzamelen, opslaan, wijzigen en vernietigen van persoonsgegevens. Techval B.V. verwerkt de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze dienstverlening en/of onze producten aankoopt. De soorten verwerkte persoonsgegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de producten en/of diensten die worden afgenomen of gebruikt en afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Ook kan Techval B.V. persoonsgegevens verwerken die indirect van u worden verzameld (bijv. middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën of door het uitlezen van (in opdracht van u geïnstalleerde) technische installaties).

Techval B.V. kan onder andere de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw aanspreektitel, naam, geslacht, contactgegevens (zoals post-, factuur- en/of verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum, IP-adres, cookie ID;

Gegevens die nodig zijn in het kader van verkoop of (verbetering van de) dienstverlening: bijvoorbeeld product- en dienstinformatie, verzend en/of installatie-adres, factuuradres, offerte- en ordernummers, orderstatus en -geschiedenis, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens en/of bankgegevens, evaluaties en enquêtes;

Gegevens over uw online activiteit: bijvoorbeeld uw online interactie met de website(s) en/of app(s) van Techval B.V., browsegeschiedenis en zoekgeschiedenis, voorkeuren, locatie en IP-adres. Lees voor meer informatie hierover ook de Cookieverklaring;

Gegevens die nodig zijn voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure: bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens (zoals woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum, persoonsgegevens in een CV en/of motivatiebrief; en

Camerabeelden waarop u herkenbaar in beeld bent wanneer u onze vestiging(en) bezoekt.

3. Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens niet zomaar. Techval B.V. kan uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens verwerken:

-        Om de overeenkomst die wij met u hebben na te komen en u hierover te kunnen informeren. Het verwerken van persoonsgegevens kan onder andere noodzakelijk zijn om uw aanvragen en offertes te kunnen verwerken, producten te leveren, te installeren en of tewerk te stellen en diensten te leveren. Ook moet Techval B.V. u over de nakoming van de overeenkomst en de in dit verband gemaakte en/of te maken afspraken kunnen informeren. Dit doet zij bijvoorbeeld per e-mail, per brief, per SMS of via de berichtenfunctie in een app/portaal. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst(en) die u met Techval B.V. heeft.

-        Om u van nieuwsbrieven en andere op uw voorkeuren en interesses aangepaste inhoud te kunnen voorzien. Als u aan ons hebt aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen dan verwerkt Techval B.V. uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. Techval B.V. kan uw persoonsgegevens ook voor dit doel verwerken in het kader van haar gerechtvaardigde belang om haar klanten en relaties van dergelijke berichten te voorzien.

-        Om de dienstverlening van Techval B.V. te analyseren en te verbeteren. Techval B.V. doet dit onder meer door u te vragen deel te nemen aan evaluaties en enquêtes om de klanttevredenheid te meten. Wanneer u ervoor kiest aan een dergelijke evaluatie of enquête deel te nemen verwerkt Techval B.V. uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Techval B.V. analyseert ook trends en websiteverkeer onder andere door het gebruik van noodzakelijke cookies en vergelijkbare technologieën. Voor het plaatsen van cookies en vergelijkbare technologieën vragen wij uw toestemming. Soms is de verwerking van uw persoonsgegevens ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Techval B.V. of van een derde. In dat geval beoordeelt Techval B.V. of uw belangen zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Techval B.V. uw persoonsgegevens op deze grondslag.

-        Om u in staat te stellen om deel te nemen aan evenementen en activiteiten van Techval B.V. Techval B.V. kan u benaderen in verband met een door haar georganiseerd evenement op basis van uw toestemming of ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang om haar klanten en relaties voor dergelijke evenementen uit te nodigen. Na uw aanmelding voor een evenement of activiteit verwerkt Techval B.V. uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming.

Techval B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang bij het kunnen laten plaatsvinden en het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Techval B.V. kan de persoonsgegevens van u als sollicitant ook verwerken op grond van uw toestemming. Dit is het geval wanneer u uw toestemming geeft om uw persoonsgegevens gedurende de termijn van een jaar na afwijzing te bewaren, zodat wij u in de toekomst eventueel opnieuw kunnen benaderen.

Ter beveiliging en bescherming van de bedrijfseigendommen en (de eigendommen van) medewerkers van Techval B.V. en derden (onder meer door gebruik van cameratoezicht).

Techval B.V. verwerkt camerabeelden (die persoonsgegevens kunnen bevatten) ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang om haar bedrijfseigendommen, medewerkers en bezoekers te beschermen, de toegang tot bedrijfspanden te beveiligen en eventuele incidenten te registreren.

4. Gevolgen niet verstrekken van persoonsgegevens

Wij geven aan in welke situaties u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken. Dit moet bijvoorbeeld als Techval B.V. persoonsgegevens moet verwerken op grond van een wettelijke verplichting of om een overeenkomst te kunnen nakomen. In deze gevallen informeren wij u over de gevolgen van uw eventuele weigering om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Daarbij geldt dat Techval B.V. hier consequenties aan kan verbinden.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Techval B.V. kan – in het kader van bedrijfsmatige, contractuele of wettelijke verplichtingen – uw persoonsgegevens uitwisselen met onder meer de volgende organisaties en derden:

– Opdrachtgevers/aannemers/inleners (o.a. in verband met WKA)

– Softwareleveranciers/telecommaatschappijen

– Allerhande (sub)verwerkers

– Rijksoverheid

– De Belastingdienst

– Haar adviseurs (bijvoorbeeld haar accountant en advocaat)

– Gerechtsdeurwaarders en/of justitie

Als wij gegevens doorgeven aan derde partijen, gebeurt dit zorgvuldig.

Indien een partij die persoonsgegevens van Techval B.V. ontvangt de rol van ‘verwerker’ (artikel 4 lid 8 AVG) heeft, dan hebben wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ingevolge de (sub)verwerkersovereenkomst worden op eventuele subverwerkers vergelijkbare verplichtingen opgelegd als die die voor verwerkers gelden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel verwerkt in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het delen van uw persoonsgegevens met derden kan betekenen dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen worden gedeeld met organisaties / worden opgeslagen in landen buiten de EER. Wanneer een dergelijke internationale doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt, treft Techval B.V.de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens van een vergelijkbaar niveau van bescherming te voorzien of ziet Techval B.V. erop toe dat de nodige maatregelen in dit verband getroffen worden. Zodoende vinden eventuele internationale doorgiften van persoonsgegevens conform hoofdstuk V van de AVG plaats.

6. Toegang tot persoonsgegevens en beveiliging

Techval B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Techval B.V. heeft passende maatregelen getroffen in het kader van de beveiliging van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de beschikbare techniek. Wij zorgen dat wij voldoen aan de wettelijk gestelde maatregelen en zorgen dat beveiligingstechnieken up-to-date zijn. Daarnaast hanteren wij een intern privacy- en beveiligingsbeleid wat er voor zorgt dat personeel vertrouwelijk omgaat met gegevens indien zij daar mee te maken krijgt.

7. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan verschillen per (categorie) persoonsgegeven, waarbij wettelijke bewaartermijnen en adviezen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt worden genomen.  Persoonsgegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor het voeren van een financiële administratie worden 7 jaar bewaard. Indien wij een onderhoudsovereenkomst met u hebben gesloten, worden de gegevens in ieder geval voor de duur van de overeenkomst bewaard. Persoonsgegevens die wij verzamelen naar aanleiding van een sollicitatie worden bij afwijzing vier weken na het einde van de procedure verwijderd, tenzij u ons toestemming verleent om uw persoonsgegevens tot een jaar na afwijzing te bewaren.

Indien u vragen heeft over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1.

8. Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het recht op inzage;

Het recht op rectificatie;

Het recht om vergeten te worden;

Het recht op beperking van de verwerking;

Het recht om uw toestemming voor een verwerking in te trekken;

Het recht bezwaar te maken tegen een verwerking;

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u een beroep wil doen op een van deze rechten, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1. Let wel op! De bovengenoemde rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Techval B.V. niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitvoering van één van deze rechten. Hierover zullen we u in dat geval informeren. Van belang is dat  het intrekken van uw toestemming voor een verwerking of het bezwaar maken tegen een verwerking geen gevolgen heeft voor  de rechtsgeldigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming of het maken van bezwaar. Naast de hierboven genoemde rechten heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Techval B.V. bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Cookies en links naar andere websites

Techval B.V. maakt voor haar website(s) gebruik van cookies en andere, vergelijkbare technologieën (bijv. pixel tags). Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan een website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer of ander elektronisch apparaat. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend en uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, telkens als u de website bezoekt. Techval B.V. maakt op haar website(s) enkel gebruik van noodzakelijke cookies. Hiervoor is uw toestemming namelijk niet vereist.

Door de website(s) van Techval B.V. te blijven bezoeken of door de cookiebanner te negeren (en/of te sluiten):

-        Zijn strikt noodzakelijke cookies altijd actief;

-        Blijven andere cookies en vergelijkbare technologieën inactief totdat u op een later tijdstip toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies of soortgelijke technologieën.

-         Indien u op enig moment besluit niet langer in te stemmen met de opslag en het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op uw computer of andere elektronische apparaten, kunt u de opgeslagen cookies die zijn geplaatst voor de website(s) van Techval B.V. verwijderen of uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies in het algemeen niet op uw computer of andere elektronische apparatuur(en) worden opgeslagen of actief worden verwijderd.

Op de website van Techval B.V. kunt u een aantal links aan naar andere websites aantreffen. Techval B.V. draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

10. Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is als laatste gewijzigd in augustus 2022 en kan ieder moment weer worden gewijzigd zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Techval B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.techval.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Techval B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Techval B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Techval B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Techval B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Techval B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Techval B.V. worden aanbevolen. Techval B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Techval B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Techval B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techval B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Techval B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

TENSLOTTE

Nogmaals benadrukken wij graag het volgende. Groep Dols Geleen B.V. hecht veel waarde aan transparantie en een open communicatie betreffende uw privacy en (online) gegevensbescherming. Mochten er zaken zijn in dit kader waarin wij naar uw mening tekort schieten, neem dan direct contact op via het contactformulier op deze website of via info@techval.nl. Wij ondernemen dan graag in overleg met u gepaste actie.

Bel ons Mail